Viktigt att tänka på innan du använder Allegra®

Om du har glömt att ta Allegra®:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Ta nästa dos vid den vanliga tiden så som föreskrivits av läkaren.

Om du slutar att använda Allegra®

Berätta för läkaren om du vill sluta använda Allegra® innan behandlingen avslutas. Om behandlingen avslutas för tidigt kan symtomen återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Använd inte Allegra®:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot fexofenadin eller något av övriga innehållsämnen i Allegra®.

Var särskilt försiktig med Allegra®:

  • om du har lever- eller njurproblem
  • om du har eller har haft hjärtsjukdom eftersom detta läkemedel kan ge en snabb eller oregelbunden hjärtrytm
  • om du är äldre

Om något av detta gäller för dig eller om du känner dig osäker rådgör alltid med din läkare innan du använder Allegra®.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Effekten av Allegra® kan försämras om vissa medel mot sur mage som innehåller aluminium- och magnesiumhydroxid tas samtidigt. Allegra® och dessa läkemedel skall därför tas med 2 timmars mellanrum.

Graviditet och amning

  • Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel
  • Allegra® skall inte tas under graviditet såvida det inte är nödvändigt
  • Allegra® rekommenderas ej till ammande kvinnor