ANVÄNDARVILLKOR

Detta juridiska meddelande gäller allt innehåll på denna hemsida under domännamnet www.allegra.nu (Hemsidan) och för all korrespondens via e-post mellan oss och dig. Läs dessa villkor noggrant innan du använder Hemsidan. Genom att använda denna Hemsidan anger du att du accepterar villkoren, oavsett om du väljer att registrera dig hos oss eller inte. Använd inte denna Hemsida om du inte accepterar dessa villkor. Detta juridiska meddelande är utfärdat av Stada Nordic ApS (Bolaget).

 

INTRODUKTION

1.1 Du har tillgång till de flesta områden på denna Hemsida utan att behöva registrera din information hos oss.

 

1.2 Genom att använda Hemsidan anses du ha accepterat detta fullständiga juridiska meddelande. Om du inte har accepterar detta fullständiga juridiska meddelande måste du lämna Hemsidan omedelbart.

 

1.3 Företaget kan när som helst revidera detta juridiska meddelande genom att uppdatera denna text. Du bör kontrollera Hemsidan regelbundet för att se den senaste versionen, eftersom det är den som är bindande för dig. Vissa bestämmelser i detta juridiska meddelande kan åsidosättas av uttryckligen angivna juridiska meddelanden eller villkor som finns på vissa sidor på Hemsidan.

 

LICENS

2.1 Det är tillåtet att skriva ut och ladda ner utdrag från denna Hemsidan för eget bruk under följande villkor:

(a) inga dokument eller tillhörande grafik på Hemsidan ändras på något vis;

(b) ingen grafik på Hemsidan används separat från tillhörande text; och

(c) Företagets upphovsrätt och varumärke och detta tillståndsmeddelande visas på alla kopior.

 

2.2 Om inte annat anges ägs upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till allt material på Hemsidan (inklusive, men inte begränsat till, fotografier och grafiska bilder) av Företaget eller dess licensgivare. För syftet med detta juridiska meddelande är all användning av utdraget från Hemsidan, förutom den som anges i avsnitt 2.1 ovan, förbjuden. Om du bryter mot villkoren i detta juridiska meddelande kommer ditt tillstånd att använda Hemsidan automatiskt att upphöra och du måste omedelbart förstöra de nedladdade eller utskrivna utdragen från Hemsidan.

 

2.3 Med förbehåll för avsnitt 2.1 får ingen del av Hemsidan reproduceras eller lagras på någon annan webbplats eller inkluderas i ett offentligt eller privat elektroniskt söksystem eller söktjänster utan Företagets skriftliga tillstånd i förväg.

 

2.4 Förbehåll görs för alla rättigheter som inte uttryckligen anges i dessa villkor.

 

TJÄNSTÅTKOMST

3.1 Även om Företaget strävar efter att säkerställa att Hemsidan normalt är tillgänglig dygnet runt, ska Företaget inte hållas ansvarigt om Hemsidan av någon anledning inte är tillgänglig vid en given tidpunkt eller under en given period.

 

3.2 Tillgången till Hemsidan kan tillfälligt stängas av och utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl utanför företagets kontroll.

 

ANVÄNDARINNEHÅLL OCH -BETEENDE

4.1 Utöver personligt identifierbar information som täcks av vår integritetspolicy, kommer allt material som du laddar upp till eller publicerar på Hemsidan att betraktas som icke-konfidentiellt och inte upphovsrättsskyddat. Företaget har inga skyldigheter avseende sådant material. Företaget och dess utsedda partners är fria att kopiera, publicera, distribuera, införliva och på annat sätt använda andra saker som ingår här i för alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

 

4.2 Det är inte tillåtet att publicera eller överföra något material till eller från Hemsidan,

 

(a) som är hotfullt, kränkande, omoraliskt, oanständigt, hetsar till uppror, stötande, pornografiskt, förnedrande, anstiftar rashat, diskriminerande, ondskefullt, skandalöst, provocerande, hädiskt, bryter mot konfidentialitet, inkräktar på privatliv eller som kan orsaka irritation eller förlägenhet; eller

(b) där du inte har alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden; eller

(c) som utgör eller uppmuntrar beteende som anses vara en brottslig handling, orsakar civilrättsligt ansvar eller på annat sätt strider mot lagarna i eller göra intrång i tredje parts rättigheter i Storbritannien eller något annat land i världen; eller

(d) som är tekniskt skadliga (inklusive, men inte begränsat till, datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, korrupta data eller annan skadlig programvara eller skadlig data).

 

4.3 Du får inte missbruka Hemsidan (inklusive, men inte begränsat till, hackning).

 

4.4 Företaget har ett nära samarbete med polisen eller följer domstolsbeslut som begär eller ålägger Företaget att avslöja identitet på eller lokalisera personer som publicerar material som bryter mot avsnitt 4.2 eller 4.3.

 

 

 

LÄNKAR TILL OCH FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

5.1 Länkar till tredje parts-webbplatser på Hemsidan tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar lämnar du Hemsidan. Företaget har inte granskat alla dessa tredje parts-webbplatser och har inte kontroll över och ansvarar inte för dessa webbplatser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Företaget godkänner eller gör därför inte uttalanden om dem, materialet på dem eller resultatet av att använda dem. Om du bestämmer dig för att komma åt en tredje parts-webbplats som är länkad till denna Hemsida sker det på egen risk.

 

5.2 Om du vill länka till denna Hemsida är det endast tillåtet om du länkar till och inte kopierar webbplatsen för Hemsidan och förutsatt att:

 

(a) du inte tar bort, förvränger eller på annat sätt ändrar storleken eller utseendet på hemsidan;

(b) du inte skapar en ram eller annan webbläsare eller begränsar miljön runtom Hemsidans;

(c) du inte på något sätt antyder att Företaget lyfter fram andra produkter eller tjänster än sina egna;

(d) du inte missbrukar din relation med Företaget eller tillhandahåller annan falsk information om Företaget;

(e) du inte på annat sätt använder något av varumärkena som visas på Hemsidan utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Företaget;

(f) du inte länkar från en webbplats som inte ägs av dig; och

(g) din webbplats inte innehåller innehåll som är osmakligt, stötande eller kontroversiellt, som gör intrång i några immateriella rättigheter eller andras rättigheter eller på annat sätt inte följer tillämpliga lagar och förordningar.

 

5.3 Företaget förbehåller sig uttryckligen rätten att återkalla rätten som beviljats i avsnitt 5.2 i händelse av brott mot dessa villkor och att vidta åtgärder som det anses lämpligt.

 

5.4 Du måste till fullo ersätta Företaget för eventuell förlust eller skada på företaget eller dess koncernbolag kan ha lidit i händelse av brott mot avsnitt 5.2.

 

FRISKRIVNING

6.1 Även om Företaget strävar efter att säkerställa att informationen på Hemsidan är korrekt, garanterar Företaget inte riktigheten eller fullständigheten av materialet på Hemsidan. Företaget kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i materialet på Hemsidan eller i produkterna och priserna som anges där. Materialet på Hemsidan kan vara inaktuellt och Företaget åtar sig inte att uppdatera sådant material.

 

6.2 Materialet på Hemsidan görs tillgängligt på avsett vis, utan några betingelser, garantier eller andra villkor. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, gör Företaget följaktligen Hemsidan tillgänglig på grundval av att Företaget utesluter alla representationer, garantier, betingelser och andra villkor (inklusive, men inte begränsat till, villkoren som antyds av lag, i förhållande till tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte och rimlig omsorg och skicklighet), som, om detta juridiska meddelade inte hade varit tillgängligt, skulle kunna ha en effekt i förhållande till Hemsidan.

 

ERSÄTTNINGSANSVAR

7.1 Företaget, någon annan part (oavsett om den har varit inblandad i skapandet, tillverkningen, underhållet eller lanseringen av Hemsidan) och alla andra av Företagets koncernbolag samt tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, aktieägare eller ombud för dessa, frånsäger sig allt ersättningsansvar och ansvar för någon omfattning eller typ av förlust eller skada. Som kan drabba dig eller någon tredje part (inklusive, men inte begränsat till, direkt, indirekt, straffrättsligt motiverad förlust, följd- eller förlust av inkomst, vinst, goodwill, data, kontrakt, användning av pengar eller förluster eller skador som på något sätt beror på eller relaterade till affärsavbrott, och om det är ett skadeståndsskyldigt ansvarsbrott (inklusive, men inte begränsat till, vårdslöshet), avtalsbrott eller annat brott) i samband med Hemsidan på något sätt eller i samband med användning, omöjlig användning eller konsekvenser av användningen av Hemsidan, varje webbplats som är länken till Hemsidan, eller materialet på sådana webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, förlust eller skada orsakad av virus som kan infektera datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av din åtkomst till, användning av eller sökning på Hemsidan eller din nedladdning av material från Hemsidan eller någon webbplats som är länkad till Hemsidan.

 

7.2 Även om vi på alla rimliga sätt försöker hålla virus borta från Hemsidan, kan vi inte garantera att dessa försök kommer att lyckas och vi tar inget ansvar för sådana virus. Det rekommenderas därför att du vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder innan du laddar ner information från Hemsidan. 7.3 Det finns inget i detta juridiska meddelande som utesluter eller begränsar Företagets ansvar för:

 

(a) dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet (såsom denna term definieras i Unfair Contract Terms Act 1977 (lag om oskäliga avtalsvillkor); eller

(b) bedrägeri; eller

(c) förvrängning i grundläggande frågor; eller

(d) något ansvar, som inte kan frångås eller begränsas enligt tillämplig lag.

 

7.4 Om din användning av material på Hemsidan leder till behov av service, reparation eller korrigering av utrustning, programvara eller data, står du för alla kostnader för detta.

 

7.5 Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skador, kostnader och utgifter som uppstår till följd av eller i samband med ditt brott mot dessa villkor.

 

RÄTTSLIGA BESTÄMMELSER

Detta juridiska meddelande är föremål för och måste tolkas i enlighet med svensk lag. Alla tvister som kan uppstå i samband med detta juridiska meddelande är föremål för de svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.